Praktijkdiploma boekhouden

Praktijkdiploma Boekhouden (Niveau 4)

36 lessen, in totaal 54 uur, een avond per week
Hoorn
Alkmaar

Voor iedereen die een zwaardere functie ambieert in een financieel administratieve omgeving. U heeft al kennis en of werkervaring op dit gebied en wil doorgroeien. U wilt binnen uw werkzaam- heden betrokken worden bij de periode afslui- ting, analyses en kostenoverzichten. Na het vol- gen van deze opleiding bent u hiertoe in staat. Het betreft een vakopleiding op niveau 4 en bestaat uit de vakken bedrijfsadministratie, kosten- calculatie en financiering.

Doel
U krijgt uitgebreide financieel economische ken- nis en vaardigheid in de administratieve verwer- king van financiële gegevens. Het Praktijkdiploma Boekhouden is een algemeen bekend en erkend diploma. Het is het bewijs van deskundigheid dat u in staat bent zelfstandig de boekhouding van een bedrijf of instelling te voeren.

Inhoud
Om voor het diploma in aanmerking te komen dient u in 3 onderdelen (modules) examen te doen.
Module Bedrijfsadministratie

Hier komen vooral boekhoudkundige onderwer- pen aan de orde zoals:
• het journaliseren van kosten en opbrengsten
• het journaliseren van incidentele resultaten
• het maken van boekhoudkundige berekeningen
• verdieping van uw theoretische kennis m.b.t.
bovenstaande onderwerpen
Module Kostprijscalculatie

Dit gedeelte is overwegend rekenkundig van aard. Het betreft:
• kostprijs berekeningen
• break-evenpunt analyses
• vaststellen van de verkoopprijs
• presenteren van cijfers in een grafiek
• ontwikkelingen schetsen m.b.v. indexcijfers • casusgebonden theorievragen
Module Financiering
Hier komen vooral bedrijfseconomische onder- werpen aan de orde zoals:
• het bepalen van kengetallen op het gebied van
de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit
• grafische presentatie van deze getallen in een
grafiek
• casusgewonden theorievragen

Werkwijze
Na elke les krijgt u een studietaak mee en huis- werk. Dit wordt in de daaropvolgende les nage- keken en besproken. Daarnaast worden de lessen ondersteund met e-learning.
Alle vakken duren 12 weken. Per vak wordt 11⁄2 uur les gegeven. Na afsluiting van een lesperiode kunt u het examen afleggen.

Vooropleiding/voorkennis
Er is geen verplichte vooropleiding noodzakelijk. Zonder voldoende voorkennis is het echter moei- lijk deze opleiding te volgen. Kennis op het niveau van de vakken BKB en BKC hebben de voorkeur. Deze kennis kan ook door werkervaring zijn opgedaan.

Thuisstudie
Ca. 10 uur thuisstudie per week.

Afsluiting
De examens worden door de Associatie voor Praktijkexamens afgenomen. U moet zich zelf voor deze examens aanmelden.
Als u alle examens met een voldoende heeft afgerond, ontvangt u het Praktijkdiploma Boekhouden van de Associatie Voor Praktijkexamens.
Vervolgcursussen
• Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)
• Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL)

Bijzonderheden
De exameneisen zijn recent (begin 2016) aangepast. Indien u al in het bezit bent van certificaten krijgt u waarschijnlijk met een overgangssituatie te maken. Wij adviseren u dan contact met ons op te nemen.
www.nvogopleidingen.nl

Terug