Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden open inschrijvingen (Klik hier voor een digitale versie).

1.Inschrijving vindt uitsluitend plaats na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en kopieën van diploma´s en/of certificaten van door u genoten noodzakelijke vooropleidingen.
2. Zodra sprake is van een inschrijving, is tussen NVOG opleidingen en u een zogenoemde overeenkomst van opdracht ontstaan met NVOG opleidingen als opdrachtnemer en u als opdrachtgever. De omstandigheid dat uw werkgever betaalt maakt dat niet anders: de overeenkomst blijft tussen u en NVOG opleidingen bestaan.
Gedurende veertien werkdagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een cursus heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen.
3. De in de wet genoemde artikelen inzake de overeenkomst van opdracht, zijn van toepassing, met uitzondering van de artikelen 7:402, 7:403, 7:404 en 7:408 lid 1 (alleen bij professionele opdrachtgevers).
4. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is NVOG opleidingen gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.
Indien is overeengekomen dat de opleiding in termijnen zal worden betaald maar deze worden niet stipt en volledig voldaan, heeft NVOG opleidingen het recht u de toegang tot de cursus te ontzeggen totdat u alsnog betaald hebt.
5. U wordt geplaatst op volgorde van ontvangst van uw inschrijfformulier. Mocht uw inschrijfformulier worden ontvangen nadat het maximale aantal deelnemers voor de betreffende cursus is overschreden, dan kunt u ervoor kiezen om hetzij de cursus in een andere cursusplaats te volgen, hetzij op de wachtlijst op de cursusplaats van uw keuze te worden geplaatst. Dit zal in nader overleg met u worden bepaald. U kunt er uiteraard ook voor kiezen de cursus in dat geval te annuleren, daaraan zullen geen kosten zijn verbonden. In dat geval ontvangt u uw geld retour.
6. Met ontvangst van uw inschrijving verbindt u zich voor de duur van de cursus. De ontvangst van uw inschrijving wordt door ons per mail bevestigd
7. Cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname. Als de cursus niet doorgaat, stellen wij u hiervan uiterlijk drie werkdagen voor de eerste lesdag op de hoogte. Bij annulering door NVOG opleidingen bent u geen kosten verschuldigd. U kunt ook geen aanspraak maken op een vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd.
8. Annulering door uzelf kan tot twee weken voor aanvang kosteloos. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering na dit tijdstip is 100% van de cursusprijs verschuldigd.
9. Bij cursussen die langer dan zes maanden duren, kunt u ook tussentijds annuleren per aangetekende brief. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf datum poststempel. De cursusprijs wordt dan naar rato berekend. Het niet-verschuldigde deel zullen wij restitueren. Bij tussentijdse annulering brengen wij EUR 75,-- in rekening.
10. Als u een les of gedurende een bepaalde tijd lessen niet volgt, heeft u geen recht op restitutie.
11. Bestelde en/of aangeschafte boeken en leermiddelen nemen wij niet terug.
12. Het intellectuele eigendomsrecht op het cursusmateriaal berust bij NVOG opleidingen. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal voor andere doelen dan voor de cursus te gebruiken. Verstrekking aan derden, verveelvoudiging e.d. is niet toegestaan.
13.Door cursisten verstrekte informatie wordt door NVOG opleidingen en haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. NVOG opleidingen zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt NVOG opleidingen zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.
14. Bij verhindering van de docent zullen wij voor vervanging zorg dragen, behoudens overmacht. Het kan zijn dat de vervangende lessen op andere dagen en tijdstippen zullen plaatsvinden dan de normale lessen. In alle gevallen heeft u geen recht op restitutie dan wel vergoeding van schade en/of kosten.
15. NVOG opleidingen draagt er zorg voor dat de cursus naar beste weten en met de vereiste aandacht en zorgvuldigheid en kwaliteit wordt uitgevoerd.
16. De eventuele aansprakelijkheid van NVOG opleidingen is beperkt tot maximaal het betaalde cursusgeld.
17. Wij behouden ons het recht voor prijzen van nieuw te starten cursussen te verhogen als de prijsontwikkeling daartoe aanleiding geeft.
18. NVOG opleidingen streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de cursus binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig hebben , worden door NVOG opleidingen per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien het klachten over de uitvoering van de overeenkomst betreft moeten deze tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij NVOG opleidingen nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De cursist maakt haar klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar, op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze (deze klachtenprocedure is na artikel 20 van de inschrijfvoorwaarden opgenomen). Alleen dan zal NVOG opleidingen de klacht in behandeling kunnen nemen. NVOG opleidingen adviseert de cursist om de klacht per aangetekende brief te versturen. NVOG opleidingen zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten terzake verliest.
19. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 20.
20. Geschillenregeling
20.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
20.2 Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de geschilarbiter Dhr. A. Kooijman.
20.3 De geschilarbiter neemt een geschil slechts in behandeling, indien de cursist zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 (de klachtenprocedure) bij NVOG opleidingen heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
20.4 Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
20.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
20.6 Wanneer de cursist een geschil voorlegt aan de geschilarbiter, is NVOG opleidingen aan deze keuze gebonden.
20.7 Wanneer NVOG opleidingen een geschil wil voorleggen aan de geschilarbiter, vraagt zij de cursist eerst zich schriftelijk binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. NVOG opleidingen kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
20.8 De beslissing van de geschilarbiter gebeurt in de vorm van een bindend advies. Kijk voor meer informatie over de klachtenprocedure op de volgende bladzijde van deze inschrijfvoorwaarden.

Klachtenprocedure
Indien u een klacht heeft kunt u die aan ons voorleggen; waarbij de volgende procedure in acht wordt genomen.
1. Termijn indienen klacht
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij NVOG opleidingen. Onder 'tijdig' wordt verstaan 'binnen een redelijke termijn nadat de (aspirant-)cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren'. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de (aspirant-)cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
2. Kenbaarheid
Klachten dienen schriftelijk aan NVOG opleidingen kenbaar gemaakt te worden via: NVOG opleidingen, Comeniusstraat 2a, 1817 MS Alkmaar. NVOG opleidingen neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. NVOG opleidingen adviseert de cursist daarom om de klacht aangetekend te versturen. De (aspirant-)cursist geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch of per email kenbaar worden gemaakt. NVOG opleidingen zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Privacy
Een klacht zal door NVOG opleidingen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
4. Bevestiging klacht
NVOG opleidingen zal binnen zeven werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.
5. Onderzoek klacht
NVOG opleidingen verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen die voldoen aan de wensen van de klager.
6. Reactie op het onderzoek
NVOG opleidingen zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.
7. Geschillenregeling
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 20 van de inschrijfvoorwaarden.
a. Geschillen tussen (aspirant-)cursist en NVOG opleidingen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de geschilarbiter, Dhr. A. Kooijman , Brikhof 25 1445 PT purmerend.
b. De geschilarbiter neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van de inschrijfvoorwaarden (de geschillenregeling), bij NVOG opleidingen heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. Om het geschil vervolgens voor te kunnen leggen aan de geschilarbiter moet de reclamant schriftelijk aangeven dat de uitkomst van de klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Als de reclamant vervolgens vermeldt een beroep te doen op de geschilarbiter is er sprake van een formeel geschil.
c. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschilarbiter aanhangig te worden gemaakt.
d. Voor de behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding van €75,- aan de geschilarbiter verschuldigd.
e. Wanneer de (aspirant-)cursist een geschil voorlegt aan de geschilarbiter, is NVOG opleidingen aan deze keuze gebonden.
f. Wanneer NVOG opleidingen een geschil wil voorleggen aan de geschilarbiter, moet zij eerst de (aspirant-)cursist schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. NVOG opleidingen dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen
g. De beslissing van de geschilarbiter gebeurt in de vorm van een bindend advies.